erb

Obec
Čížkovice

   mr ico Mobilní Rozhlas
Zobrazit v prohlížeči
 
title image

ANKETA Separační linka na odpad z obcí z litoměřického okresu


Vážení občané,
dovolujeme si Vás oslovit v otázce velice důležitého rozhodnutí, které se týká nejen způsobu nakládání s odpadem z valné většiny obcí litoměřického okresu včetně naší obce, ale především budoucího života v naší obci.
Naše obec byla oslovena Sdružením obcí pro nakládání s odpady (dále jen „SONO“), jehož jsme zakládajícím členem, o změnu územního plánu, aby byla možná výstavba třídící linky v blízkosti Čížkovické cementárny. V současné době jsou pozemky ornou půdou respektive trvalým travnatým porostem. Záměr byl již dvakrát prezentován a projednáván na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice za přítomnosti zástupců SONO a Vás občanů. Zastupitelstvo obce Čížkovice by před svým konečným rozhodnutím, zda záměr podpoří či nikoliv, rádo znalo názor občanů na případnou výstavbu třídící linky, a to nejen z pohledu budoucích vyšších poplatků za ukládání odpadu, ale také z pohledu života v naší obci a dalších aspektů spojených s případnou realizací záměru.
Nedaleko od zájmového území obec buduje polyfunkční areál pro aktivní i pasivní odpočinek Vás občanů a také se zde dle platného územního plánu nachází plochy pro individuální bydlení.

Na následujících řádcích si prosím přečtěte bližší informace o plánovaném záměru SONO, které nám poskytl Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A., předseda správní rady.

„Změny v systému nakládání s odpadem, který ovlivňuje naše ministerstvo životního prostředí, ale i evropská legislativa, nás nutí k tomu, abychom omezovali a v ideálním případě úplně odstranili ukládání odpadu do země.

Možné způsoby nakládání s odpadem po zavedení opatření zákazu ukládání odpadu do země:
- energetické využití, což znamená spalování veškerých směsných odpadů
- recyklace, což znamená využití materiálů plynoucích z odpadu pro výrobu jiných výrobků
- materiálový oběh, což umožňuje opakované využití materiálů, které nemusí skončit v odpadových nádobách
- ideálním způsobem nakládání s odpadem je případ, že odpady vůbec nevzniknou. Tato varianta může omezit množství odpadu, ale úplné odstranění odpadu je nereálné, jak ukazují dlouhodobé statistiky

Všechny výše uvedené způsoby nakládání s odpadem jsou výrazně dražší než současný způsob likvidace odpadu. Jenom pro porovnání - dnes stojí likvidace číslovkou jedné tuny odpadu na skládce v Želechovicích cca 1.000,-- Kč. Jiné způsoby dle zkušeností SRN a dalších států střední Evropy potvrzují náklady např. na bráně zařízení na energetické využití odpadu (spalovny), kde odpady zpracovávají na částku 2000,- až 2500,- Kč a to v cenách roku 2018. Z těchto zjištění vyplývá, že cena za odvoz směsného komunálního dopadu může být vyšší v násobcích dva až tři s ohledem na to, jak daleko do spalovny bude odpad odvážen.
Takto v krátkosti k situaci s trhem pro nakládání s odpadem.

Nyní se pojďme zabývat návrhem „SONO“, což je svazek obcí pro nakládání s odpadem litoměřického okresu, jehož je obec Čížkovice jeho zakládajícím členem.

Shromažďováním zkušeností v Evropě, ale i mimo ní, jsme dospěli k názoru, že nejefektivnějším způsobem nakládání s odpadem je tento:
• směsný, popelnicový odpad zbavíme zápachu
• zápach z odpadu odstraníme zahřátím na cca 170 stupňů Celsia - k tomuto procesu je vhodné využití technologického tepla z cementárny, tímto krokem se velice zlevní celý proces zpracování odpadu. NEJEDNÁ SE TEDY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ O SPALOVÁNÍ ODPADU!
• takto upravený odpad dále putuje na automatickou třídící linku, kde se oddělí biologický odpad, papír, sklo, kovy železné a neželezné, buničina a plasty vícero druhů - všechny využitelné materiály se odvezou k následnému zpracování a komodity typu papír, biologický odpad, buničina a nevyužitelné druhy plastů budou energeticky využity v cementárně – v cementárenské peci. Procentuálně největší množství spalovaného materiálu je biologická složka (tráva, listí, větve, zbytky potravin), buničina a papír
• ostatní vytříděné materiály např. kov, sklo, PET plasty apod. budou využity k následnému zpracování dle výše popsaných způsobů užití odpadu

Možné vlivy projektu na území katastru obce Čížkovice

ZÁPACH: Odpad se naváží do uzavřené haly, kde se drtí a okamžitě po úpravě se dávkuje do zařízení na zahřívání odpadu, při kterém se zápach absolutně odstraní.
HLUK: Zařízení je plánované k velikému průmyslovému podniku, na hranici průmyslové zóny. Celý proces se odehrává v uzavřených halách. Provoz je nehlučný a většina provozních činností probíhá mimo zónu nočního klidu.
NAVRHOVANÉ UMÍSTĚNÍ: Umístění je výhodné z ekonomických důvodů nakládání s odpadem, protože se bude využívat blízkost materiálového přesunu. Výhodná je i pozice z toho důvodu, že svozové vozy nebudou projíždět obcí Čížkovice – budou využívat komunikaci ve vlastnictví cementárny.

Svazek obcí pro nakládání s odpady v rámci připravovaného záměru nabídl vedení obce Čížkovice možnost návštěvy provozu, podle kterého by se mohla technologie stavět. Tato nabídka stále trvá.
Realizace této technologie, která je bezkomínová jejíž projektová příprava bude spadat do projednání vlivu na životní prostředí, může při tomto způsobu provozování zásadně zlevnit likvidaci a nakládání s odpadem nejen pro Vás, občany obce Čížkovice, ale i pro ostatní občany litoměřického okresu. Snaha „SONO“ je vedena přípravou podmínek nakládání s odpadem tak, aby bylo možné připravit ekonomicky udržitelné prostředí pro občany v otázkách nakládání s odpadem. Tato skutečnost může zásadně ovlivnit každého z Vás.“

Závěrem bychom Vás chtěli požádat o odpovědi na otázky na přiloženém formuláři a jeho odevzdání na obecní úřad (osobně, poštou, e-mailem, vhozením do schránky) nejpozději do 13. 9. 2019, aby mohly být výsledky ankety předány Zastupitelstvu obce Čížkovice na zasedání dne 23. 9. 2019.


Děkujeme za Váš čas, který jste anketě věnovali.

 

Mgr. Arnošt Waschta
starosta obce

Přílohy ke stažení


 

Stáhněte si aplikaci Zlepšeme Česko

Nová aplikace Mobilního Rozhlasu, která informuje, pomáhá a zachraňuje životy.